Toolboxkurs: søknadsskriving

Sentralen,
onsdag 6. april,
kl. 17.00 – 20.00

Inkubator kunstnere skal ha kurs med Melanie Fieldseth i presentasjon av egne prosjekter og kunstnerisk virke relatert til søknadsskriving. Inkubatorkunstnere skal arbeide med et skriftlig sammendrag eller en kort skisse på prosjektet sitt i løpet av kurset, og diskutere i fellesskap hverandres ideer og erfaringer.

Melanie Fieldseth deler sine erfaringer med vurdering av søknader, og hvilke forventninger hun selv har til en søknad. I kurset diskuteres ulike tilskuddsordninger med vekt på prosjektbeskrivelse, og noen av de viktigste elementene som inngår i en prosjektbeskrivelse, inkludert typiske svakheter. Fieldseth viser hvordan å skille mellom beskrivelse av kunstnerskap og beskrivelse av prosjekt i forbindelse med søknadsskriving. Fieldseths egen definisjon på prosjektsøknad er:

En prosjektsøknad er en tekst med et spesifikt mål: å formidle og utdype utgangspunktet for et scenekunstnerisk prosjekt til scenekunstkyndige lesere.

I søknadssammenheng forholder man seg til prosjektets utgangspunkt. NKR prøver å finne søknadene hvor prosjektene er motivert, har kunstnerisk slagkraft og vekker interesse, der søker har reflektert over hva hun eller han har tenkt å utforske. Noen prosjektsøknader er mer drøftende og spørrende, andre er mer konkrete. Det vil uansett alltid vært et stort sprang fra papir til scenen. Å gi tilskudd er å gi tillit, både kunstnerisk og økonomisk.

Utvalgsmedlemmene har ulik kompetanse og erfaring og sørger dermed for at søknadene belyses og vurderes fra flere perspektiver. Utvalget trekker veksler på sitt kjennskap til feltet, kunstformen og søkerens kunstneriske praksis. I tillegg vurderer de prosjektet i lys av andre relevante kontekster, for eksempel utviklingstrekk og tendenser i samfunnet.

I Forskriften for støtteordningen for fri scenekunst står det flere kriterier som anvendes i vurderingen, bl.a. egenart, framtidig potensial og evne til nyskaping. Kriteriene anvendes i forhold til prosjektets egne premisser, kjennskap til søkeren, relevante kontekster og i helhetsvurderingen. Det kan for eksempel være aktuelt å prioritere enkelte prosjekter ut fra hensyn til spesifikke målgrupper, rekrutterings- og/eller geografiske hensyn, uttrykksmangfold, eller kunstnerisk vekst, utvikling eller kontinuitet. Prioriteringer er gjort på bakgrunn av alle innkomne søknader. Utvalget er også opptatt av likebehandling, og at ingen søkergruppe gis fortrinn over andre.