TekstLab metode på KHiO- Praktisk Pedagogisk Utdanning

Skapende arbeid med barn og unge – ved scenekunstner, dramaturg og pedagog Shanti Brahmachari

Shanti Brahmachari underviser i Praktisk- pedagogisk utdanning for dans og teater kunstnere på KHIO.

Modulen TekstLab «skapende arbeid med barn og unge – hvordan lede kreative og kunstpedagogiske prosesser».

Undervisningen tar utgangspunkt i TekstLab metode med tilpasning til skole og barne- og ungdomsgrupper, fra bredde tilbud til fordypning og talent utvikling. Metoden og pedagogikken har som intensjon at alle elever, barn og ungdommer som er med i skapende og tverrfaglige prosessene, skal oppleve og erfare at de har evner og muligheter til å uttrykke seg. Studentene skal få innføring i ideene som ligger til grunn for metoden, praktiske øvelser med utprøving av metode, og hvordan metoden tilpasses ulike elevgrupper.  

Undervisningen bestå av praktiske arbeid med ulike faser i skapende skriving, tekst utvikling og performans og ha dette som utgangspunkt for refleksjon og samtale om TekstLab metode og arbeidsform.

Antologien Narrativ identitet belyser drama- og teaterfaglige metoder fra arbeid i skole og grupper med variert sosial og kulturell bakgrunn. Boken tar for seg begrepet «narrativ identitet» og undersøker det opp mot to eksisterende praksiser i Norge i dag; SolidaritetsForumTeater og TekstLab. Den henvender seg primært til studenter på lærerutdanningen og på faget Flerkulturell forståelse, men vil i tillegg være av interesse for alle som arbeider interkulturelt. Boken starter med et teorikapittel som undersøker og belyser fenomenet narrativ identitet. Deretter beveger den seg over i to praktisk funderte kapitler, for til slutt å samle trådene i et kapittel der alle delene settes i «spill» med hverandre. Fagboken presenterer teori og praksis i samspill, avdekker et teoretisk landskap og gir praktiske redskap til de som jobber med drama og teater i det interkulturelle Norge. Forfattere: Karin Brunvathne Bjerkestrand, Shanti Brahmachari, Heidi M. Haraldsen, Siri Ingul, Anna S. Songe-møller