Scenekunst i offentlig rom / by Christine Vik Bratvold

Videreutdanning i scenekunst i offentlig rom

Videreutdanningen «Scenekunst i offentlig rom – skapende læring og arbeidsprosesser» ble lansert 9. januar 2015. Studiet er rettet mot profesjonelle aktører i danse- og teaterfeltet, både utøvere og kunstnerlærere. Søknadsfrist er 15. februar. Velkommen som søker!

Søknadsfrist er søndag 15. februar 2015.

Målgruppe og innhold i studiet

Studiet Scenekunst i offentlig rom retter seg mot den «utvidede» forestillingen, et utvidet møte mellom kunstnere og publikum rundt et kunstnerisk konsept, en form for aktiv, deltakende og pedagogisk publikumsbygging. Scenekunst i offentlig rom er et prosjekt- og erfaringsbasert studie knyttet opp mot å utvikle scenekunstprosjekter. Studiet skal gi praktisk og teoretisk innsikt i å anvende scenekunst i en sammensatt og mangfoldig kunstarena, samt evne til å analysere og utforske scenekunstens møte med ulike kontekster og målgrupper. Studiet gir en innføring i ulike teorier, modeller og retninger innenfor dette fagfeltet, samt kompetanse i å analysere, planlegge, lede, gjennomføre og vurdere skapende og sosiale scenekunstprosjekter. Målgruppen for studiet er scenekunstnere og scenekunstpedagoger både innenfor danse- og teaterfeltet. For å kvalifisere til opptak kreves en godkjent Bachelor eller Master i dans eller teater, utøvende eller pedagogisk rettet.

Emnet er delt opp i tre hovedtemaer:

• Scenekunst i offentlig rom – hva, hvor, hvorfor og hvordan?
• Kunstpedagogiske verktøy for å lede skapende læring og kreative arbeidsprosesser i scenekunst
• Prosjektplanlegging, gjennomføring, dokumentasjon og rapportering

Praksisperioden
Utdanningen vil foregå i tett samarbeid med yrkesfeltet og vil veksle mellom campus samlinger på Kunsthøgskolen i Oslo, og praksisperioder ute i feltet i pågående kunstprosjekter rettet mot barn og unge, eldre, kriminalomsorgen, den flerkulturelle arena eller ute i offentlig rom og allmennheten generelt. Kunsthøgskolen har intensjonsavtaler med følgende partnere for 2015: Panta Rei Danseteater, Vardeteateret, TekstLab og Scenekunst Østfold.

Studieplan og samarbeidspartnere
I denne lenken finner du studieplan for Scenekunst i offentlig rom – skapende læring og arbeidsprosesser.
I denne lenken finner du informasjon om de fire samarbeidspartnerne i studiet, som praksisperioden er knyttet til.

Omfang, tid, oppstart og kurssted
Studiet er et deltidsstudium over 2 semestre; vår og høst 2015, på til sammen 30 studiepoeng.
Kurset er samlingsbasert med 4 samlinger over 3-4 ettermiddager (kl.13:00 til 17:00).

  • Samling 1 er uke 13, 24.-26. mars kl. 13-17.
  • Samling 2 er uke 16, 13.-15. april kl. 13-17.
  • Samling 3 er uke 19, 4.-7. mai kl. 13-17.
  • Samling 4 er uke 46, 12.-13. november.

Praksisperiode/utplassering er i perioden august-oktober (ulik organisering i ulike prosjekter, se lenke til studieplan i avsnittet over). Disse tidspunktene kan endres noe (dette vil det blir opplyst om i god tid).

Kurssted er Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24, Grünerløkka. For kart og detaljer, se her.

Deltakeravgift
Deltakeravgift for studiet er NOK 10 000, og avgiften betales i to omganger.
Søknaden er bindende.

Opptakssøknad, søknadsfrist og opptaksprosedyre
Opptak skjer ved søknad, med CV og et kort motivasjonsbrev. Søknadsfrist er søndag 15. februar 2015.
Tilbud om studieplass bekjentgjøres 5. mars 2015, ved epost til søker. Studiet har 12 studieplasser, og det planlegges opptaksintervjuer 2.-4. mars.

Søknadsskjema finnes her

Siden studiet er studiepoenggivende må Kunsthøgskolen i Oslo be om et 11 sifret personnummer.

Ytterligere informasjon
For spørsmål og påmelding kontakt epost evu@khio.no