Utvikling av
prosjektideer

 

Bakgrunnen for ønsket om å skape en arena for praktisk tilnærming for utvikling av scenetekst, var blant annet erfaringen min som scenekunstkonsulent i Kulturrådet. Vi fikk inn søknader med gode ideer som viste at det fantes mange kunstnere med potensial. Men de fikk ikke støtte fordi prosjektideene oftest ikke var tilstrekkelig utviklet. Det var behov for en ordning som gjorde at disse ideene kunne utvikles slik at prosjektene nådde opp i konkurransen.

Dette var utgangspunktet og det ble lagt vekt på den tidlige fasen i utviklingen av nye tekster. I dag er Tekstlab utvidet til også å omfatte videreutvikling av scenetekster gjennom utforsking i forskjellige formuttrykk, utvikling av potensial i teksten, å skape ferdige tekster og å synliggjøre arbeidet gjennom iscenesatte lesninger og åpne visninger i møte med publikum.

 

Prosessarbeid

 

Helt fra starten av arbeider dramatikerne og forfatterne sammen med andre scenekunstnere under ledelse av flere veiledere og dramaturger i en kollektiv prosess. Vi bringer sammen kunstnere med ulik bakgrunn både kunstnerisk, utdanningsmessig, språklig og kulturelt. Arbeidet er praktisk og foregår gjennom eksperimentering på gulvet og i samspill mellom tekst, fortellinger, uttrykk og formen det fortelles i. Målet er å skape en prosess som trekker på den brede kompetansen, erfaringene, språkene og uttrykkene som finnes hos kunstnerne som deltar i prosessen. En kollektiv prosess krever en høy grad av åpenhet og likeverdighet. Det kreves også aksept for en interkulturell tilnærming for å få til et samarbeid på tvers av ulik faglig bakgrunn. Vi ønsker å være en arena for å utvikle nye scenetekster  og scenekunst.

 

Faren ved å fortelle
bare én historie

I år vil Tekstlab gjennomføre flere laboratorier. Noen vil videreutvikle tekster frem til visninger og iscenesettelser, mens andre utforsker ideer i en tidlig fase. En større satsing blir Tekstlab Ung som gir ungdom mellom 13 og 26 år et tilbud om å utvikle egne ideer eller tekster med muligheter til visninger og iscenesettelse på ulike arenaer. 

I det første laboratoriet på Dramatikkens hus i desember ble det arbeidet med dynamikk i språket. Arbeidet, som ble ledet av Issaka Sawadogo og meg, tok utgangspunkt i teksten «Fra Nydalen til Helsfyr» skrevet av billedkunstner og dramatiker Khaled Elshmaa. Fortellingen består av mange parallelle historier som utspiller seg på en busstur mellom Nydalen og Helsfyr. Vi møter karakterer med forskjellig bakgrunn med fortellinger som reiser fundamentale spørsmål. Hvem er jeg? Hvordan blir jeg oppfattet av de andre? Teksten tar opp hvordan vi former våre verdier, erfaringer og kulturelle ståsted i kommunikasjon med «de andre».

Det andre laboratoriet i januar, ble ledet av koreograf Hooman Sharifi og Shanti Brahmachari. Vi drøftet hvordan et samfunn, der mennesker lever i forskjellige realiteter, kan skape åpninger og innganger til hverandres verden. Arbeidet bestod i å utforske hva språk kan være. I labben så man etter scenisk potensial i tolkning, dobbelttolkning eller misforståelser som kan oppstå i en oversettelsesprosess: Skaper vi åpninger for kommunikasjon, eller skaper vi kollisjoner med andre gjennom språket?

Utforsking av kommunikasjon og kommunikasjonens utfordringer i et samfunn med stor kompleksitet, blir hovedtema for Tekstlab i tiden fremover.  En sentral del vil være å undersøke dynamikken i møte mellom flere språk og fysiske uttrykk. For å utforske dette i forksjellige prosjekter har vi med forfattere, skuespillere og scenekunstnere med variert  faglig bakgrunn som også snakker et stort antall språk: farsi, kurdisk, arabisk, fransk, engelsk, norsk, spansk, creole, portugisisk, wobé, samt forskjellige dialekter. Det gir mulighet til å leke med språklige og fysiske uttrykk og kommunikasjon.