Den demokratiske utfordringen

TekstLab Glokale Stemmer Festival 2021

Den demokratiske utfordringen: Kunst- og kulturlivet ekskluderer store deler av befolkningen

Kunst- og kultursektoren er mindre mangfoldig enn andre sektorer. Det gjelder særlig barn og ungdom. Vi vet at barn og unge fra lavinntektsfamilier og som har flerkulturell bakgrunn i liten grad er med i Kulturskolen og andre kulturtilbud. Det samme gjelder for de store kunstaktørene. På tross av politiske mål gjennom mange tiår om å øke representativitet fra flere grupper i kunsten generelt og kunstinstitusjonene spesielt, er de kunstneriske prosessene og organisatorisk ledelse og styre lite preget av kulturelt mangfold.

Oslo er en delt by. Svært mange av de gruppene som i liten grad er aktive i kulturlivet, bor i Oslo Øst og Sør. Det bor langt unna byens store kunst- og kulturinstitusjoner og bygg. Under festivalen gir vi stemme til kunstnere og fagpersoner fra Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia som er opptatt av å skape kulturtilbud og virksomhet i lignende lokalsamfunn, og på den måten bidra til å skape en mer demokratisk kunstarena som er reelt åpne for mange flere.

I det første arrangementet som presenterer Chrissie Tiller fra London egen forskning om hva som kjennetegner kunstprosjekter som lykkes med å nå flere (fredag 22. oktober kl 18). Her viderefører hun sitt arbeid med Power Up som har hatt stor innflytelse på tenkning om hva som kreves av kulturorganisasjoner og politikk for å bygge kunst- og kulturvirksomhet i lokalsamfunn.

I samtaler mellom Per Kap Bech Jensen fra OdinTeatret i Danmark, Jonas Jarl fra Södra Communityteatern i Malmö og Shanti Brahmachari fra TekstLab i Oslo beretter de om sine erfaringer og arbeidsformer (søndag 24. oktober kl 12). De har alle lang erfaring med å bygge nye former for samspill mellom kunst og lokalsamfunn.

Tematikken følges opp med seminar der ungdom reflekterer over hvem som har reell mulighet til å delta i skapende kunstprosesser og prosjekter. Dette er et arrangement i samarbeid med CODA-festivalen og foregår på Den Norske Opera tirsdag 26. oktober kl 16.

Vi avslutter med kunstnerisk visning og samtale fra prosjektet Collective Rites som har som intensjon å bidra til å gi lokalbefolkning en plattform for selv være skapende deltakere i kunstprosjektet. Dette er tett koplet til seminar om kunst i det offentlige rom som arbeidsform for å inkludere flere i kunst og kultur (29. oktober kl 14 og kl 17)

Festivalen har flere arrangementer om å utvikle lokal kulturaktivitet nedenfra:

Fredag 22. oktober kl 18, Forstanderskapssalen, Sentralen
Power Up
Chrissie Tiller

Søndag 24. oktober kl 12, Forstanderskapssalen Sentralen
Community Arts
Jonas Jarl, Per Kap Bech Jensen, Shanti Brahmachari, Chrissie Tiller

Tirsdag 26. oktober kl 16, Den Norske Opera:
Samtale om å være ung utøver og kreativ medskaper
Ungdom fra TekstLab Unge Stemmer, Ragnhild Tronstad fra Kulturtanken og Shanti Brahmachari fra TekstLab

Fredag 29. oktober kl 14, Dramatikkens Hus
Collective Rites
Ungdom og kunstnere fra TekstLab

Fredag 29. oktober kl 17, Dramatikkens Hus
Kunst i det offentlige rom – hvem eier gatene?
Nazneen Khan Østrem, Rudolf Terland Bjørnem, Alf Jørgen Scnell og Elora Brahmachari.