Om TekstLab

Vi skaper fremtidens kulturarv
med nye stemmer, historier og uttrykk!

Minner: Kropp (2017). Foto: Frédéric Boudin

TekstLab ble etablert i 2008 av Shanti Brahmachari og er en tverrfaglig utviklingsarena og et kompetansemiljø for skapende kunstprosesser. Vi arbeider for et mer mangfoldig kunst- og kulturliv ved å gi flest mulig barn, ungdom og kunstnere en reell mulighet til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn. 

VÅRE BIDRAG TIL KUNST OG SAMFUNN

Vi har

… et demokratisk mål om at flest mulig skal ha reell mulighet og redskap til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn. Det gjør vi gjennom å tilrettelegge for lavterskel interaktive møteplasser hvor alle har mulighet til å skape sine egne historier og bli sett og hørt i kunst og samfunn. 

… et kunstnerisk mål om å gjøre kunst- og kulturlivet mer mangfoldig. Det gjør vi ved å arbeide systematisk med å engasjere nye grupper til å delta i skapende kunstprosesser, og skape en visnings- og fagarena som løfter frem unge stemmer til å bli en del av hele Oslos kunst- og kulturliv. 

… et mål om at kunst og kultur skal være en del av hverdagen i lokalsamfunnet. Det bidrar vi til ved at både skapende kunstprosesser og visninger av kunst skjer lokalt, i offentlig rom og på møteplasser i nærmiljøet.

… et faglig mål om å bidra til den offentlige samtalen om tverrdisiplinær og interkulturell kunst, samt skape rom for refleksjon over kunsten i et større samfunnsperspektiv i dagens globale verden.

TEKSTLABS KUNSTNERISKE OG FAGLIGE PROGRAM

Mangfoldig kunstarena

er et svar på den kunstneriske målsettingen om å gjøre kunst og kulturlivet mer mangfoldig. Som en del av vår mangfoldige kunstarena, har vi TekstLabs visnings- og fagarena og Kompetansesenter. Visnings-og fagarenaen er en felles møteplass for alle TekstLabs programmer og TekstLabs metode og kompetansemiljø omslutter alle deler av virksomheten. 

Vi vet at kunst- og kulturlivet er kjennetegnet av større fravær av kulturelt mangfold enn andre deler av samfunnet. Derfor har TekstLab bygd en mangfoldig kunstarena der nye tekster, performans og kunst utvikles og vises for publikum, en åpen og fri møteplass med samtaler og refleksjon om å være ung i storbyens kunst- og kulturliv, et sted dere hele Oslo kan oppleve de sterke unge stemmene med nye historier og kunstuttrykk. 

Breddeprogram

et et svar på den demokratiske målsettingen om at flest mulig barn og unge skal ha reell mulighet og redskap til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn. 

En stor del av TekstLabs virksomhet er innrettet for å nå det demokratiske idealet om at flest mulig skal ha reell mulighet og redskap til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn, Det skjer ved at vi møter og ungdom på deres egen arenaer i deres nabolag, på skoler, AKS, biblioteker, fritidsklubbber, lokale samlinger og festivaler.Vi møter mange i Oslo øst, sør og indre by. Vi hører ofte om de unge som kommer herfra som et problem, men vi hører sjelden fra dem. Sammen med kunstnere og veiledere gjør vi noe med dette. De utvikler historier med utgangspunkt i deres egne erfaringer, liv og opplevelse, gjennom lavterskeltilbud i deres nabolag.   


Lokalsamfunnsprogram

er et tilbud til hele nabolaget, lokalsamfunnet og bydelen. Vi engasjerer flere generasjoner i skapende kunstprosesser og bidrar til å utvikle lokal identitet og nytt publikum gjennom lavterskel interaktive møteplasser. 

For å gi flere reell mulighet til å delta i kunst og kultur som aktive, skapende mennesker, har vi utviklet flere typer interaktive møteplasser for barn, ungdom, familier og voksne. Vi har verksteder der B&U inviteres til å skape egne historier og performans. Alle – barn, ungdom, voksne og eldre – kan være med på interaktive og kollektive tekster, historier,dans, maler i det offentlige rom eller på lokale kulturhus. Mange prosesser  knyttet til opplevelser av identitet og tilhørighet til stedet og eget lokalsamfunn.

Grafisk fremstilling av TekstLab-modellen


I vårt arbeid er vi i aktiv dialog og samhandling med menneskene og samfunnet rundt oss, gjennom ulike kunstneriske uttrykk og medier. TekstLabs laboratoriebaserte, kunstfaglige metode tar utgangspunkt i kollektive, skapende prosesser hvor den enkeltes historie og likeverdighet mellom utøvere og veiledere er sentralt. Denne metoden er hovedpilaren i alle rommene vi skaper for menneskelige og kunstfaglige møter– det være seg om deltakerne er barn og ungdom i lokalsamfunnet, unge kunstnere, talenter eller etablerte kunstnere.

TekstLabs dokumentariske kunstneriske prosjekt the politics of identity løper i gjennom alle våre programmer. The politics of identity undersøker den personlige erfaringen med å leve i et glokalt samfunn hvor det globale utgjør våre daglige, lokale liv, på en måte som utfordrer hvordan vi forstår oss selv, og de andre. Dette danner grunnlag for sceniske fortellinger som utvider forståelsen av egen identitet, tilhørighet og utenforskap.

Et trygt sted …

I TekstLab skal vi opprettholde et trygt og godt miljø for deltakere, veiledere, ansatte og alle andre som engasjerer seg i våre aktiviteter. Vi har nulltoleranse for alle former for diskriminering og trakassering, og vi jobber aktivt for å ha et positivt arbeidsmiljø grunnet i likeverd og respekt.

TekstLab er medlem av Balansekunst, som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv, og består av over 150 samarbeidende kulturaktører.
Les mer om Balansekunst her.

Vi forstår at det noen ganger kan være vanskelig å si fra, men dersom du opplever eller er vitne til uønsket oppførsel er det viktig at du gir oss beskjed om det.

Du kan ta direkte kontakt med TekstLab her.

Vil du snakke med Balansekunst direkte kan du gjøre det her.

Varsler behandles med konfidensialitet og om nødvendig i samarbeid med advokat og Balansekunst.