Om TekstLab

Minner: Kropp (2017). Foto: Frédéric Boudin

Mål og strategi

Visjon

Vi skaper fremtidens kulturarv med nye stemmer, historier og uttrykk. 

Overordnede mål 

Vi har

… et demokratisk mål om at flest mulig skal ha reell mulighet og redskap til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn. Det gjør vi gjennom å tilrettelegge for lavterskel interaktive møteplasser hvor alle har mulighet til å skape sine egne historier, bli sett og hørt i kunst og samfunn.

… et kunstnerisk mål om å gjøre kunst- og kulturlivet mer mangfoldig. Det gjørvi ved å arbeide systematisk med å engasjere nye grupper til å delta i skapende kunstprosesser, og skape en visnings- og fagarena som løfter frem unge stemmer til å bli en del av hele Oslos kunst- og kulturliv.

Målgruppe 

For at alle skal ha reell mulighet til å delta i kunst og kultur, legger vi vekt på å nå de store gruppene som faller utenfor dagens kulturtilbud. Vi konsentrer oss om deler av byen med lav deltakelse i det organiserte kulturlivet,spesielt i Oslo øst og sør. For å sikre at økonomi ikke skal være et hinder fra å delta, er hele programmet gratis. 

Strategi – fra bredde til topp 

Vi er inspirert av idrettslivets “fra bredde til topp”-tenkning. Det tar utgangspunkt i et lavterskel breddeprogram der alle kan delta på egne premisser, oppleve glede, mestring, være del av fellesskap med vekt på lek og sosialt samspill, der de får redskaper til å være aktive gjennom hele livet og oppleve tilhørighet. Vi har breddeprogram for barn og unge fra  8 år, og har de siste årene også utviklet tilbud der  voksne og eldre kan delta i kreative aktiviteter. Målet er at alle skal oppleve gleden over å uttrykke seg kunstnerisk, være del av felles miljø, få redskaper til å være aktive og ha tilhørighet til kulturlivet som deltakere og publikum. 

I idretten er bredden grunnlag for rekruttering til sektoren, inkludert talentutvikling til toppidrett.Vi gjør det samme i kunsten. Barn og unge fra breddeprogrammet får mulighet til å fordype seg i egne prosjekter, og  over tid heve sin kunst- og fagkompetanse, bli en del av storbyens kunst og kulturliv, og få mulighet til å formidle for større publikum. Det gjør de gjennom  fordypningstilbud for ungdom (TekstLab Unge Stemmer/ Inkubator Ung/Prøverom) og  talentprogrammet Inkubator. Mange er sterke kunstnerstemmer i storbyens kunstliv og møter publikum  i gallerier, konsertsaler, scener og festivaler. Og –  de er veiledere og rollemodeller for neste generasjons barn og ungdommer og gir mulighet for at også dagens unge kan bli del av kunst- og kulturlivet. 

I figuren over TekstLabs program på side 11 er program koplet til lavterskel bredde-tenkning plassert i sirkelen til høyre, mens program innrettet mot å utvikle kunstnerskap er i sirkelen til venstre. 

TekstLabs Metode

TekstLab var fra starten i 2008 et laboratorium der kunstnere utviklet sine idéer til nye tekster i scenekunsten, viste dem som performance på scenen, før de startet arbeidet med å lage større produksjoner. Siden den gang er programmet utvidet til å gjelde kunstnere fra alle fagdisipliner og vi utvidet målgruppen til å inkludere barn, ungdom og unge talenter. Laboratoriet er fortsatt kjernen i det kunstneriske programmet. Det er her de “nye stemmene, historiene og uttrykkene” blir til. Det er metode og arbeidsform i laboratoriet, som er TekstLabs kjernekompetanse, og som gjør at vi lykkes med å nå våre overordnede mål.

En sentral idé er å skape et frirom der alle kan uttrykke seg og eksperimentere trygt og på egne premisser uavhengig av faglig, språklig eller kulturell bakgrunn. Vi tar utgangspunkt i hver deltakers egen kompetanse og ressurser. De utvikler historier med utgangspunkt i egne erfaringer og opplevelser med nye perspektiver på hvordan det er å leve her i dag, og får verktøy til å kunne uttrykke dette i form av dans, musikk, tekst,poesi, rap, video/bilde, ofte med fler- og tverrkunstneriske uttrykk. Arbeidsformen er preget av eksperimentering og praktisk utprøving frem til visninger og nye produksjoner. Hvert laboratorium er tilpasset til deltakerne. For de yngste er det vekt på lek og opplevelse av mestring og fellesskap, og at de gjennom dette utvikler grunnleggende redskaper til å uttrykke seg – både i kunsten og samfunnet.

Hva gjør vi?  

Kunstnerisk og fagprogram 

Vi organiserer programmet i to hoveddeler for å sikre at vi når våre overordnede mål. 

Kunstarena er et svar på den kunstneriske målsettingen om å gjøre kunst og kulturlivet mer mangfoldig ved å løfte frem en ung generasjon sterke kunstnerstemmer. I tillegg til laboratorier med utvikling av ny kunst, har  vi visnings- og fagprogram med vekt på samspill med publikum. Det inneholder også kompetansehevende tiltak for kunstnere, som skal veilede og arbeide med barn og ungdom. 

Nabolag/community program er svar på den demokratiske målsettingen om at flest mulig – uansett bakgrunn og alder – skal ha reell mulighet til å være aktive deltakere i kunst og kultur. Denne delen av programmet består av lavterskel tilbud der alle generasjoner kan delta aktivt, være kreative og skapende i fellesskap med andre, kunne dele egne uttrykk og oppleve kunst og kultur. Comment end